ขอขอบคุณเทศบาลนครปากเกร็ด ที่มอบงบประมาณสนับสนุน โครงการส่งเสริมทักษะ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top