ตอนที่ 1
ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

             การติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันมีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อ ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยอาศัยระบบการสื่อสาร  ต่อมาเมื่อมีการใช้
คอมพิวเตอร์มากขึ้น
จึงมีความต้องการที่จะติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน
ที่เรียกว่า ระบบเครือข่าย
(Network System)
ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ระบบเครือข่าย

                 ตอนต้นของยุคสื่อสารเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513-2514 ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
มีมากขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ยังมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่แล้ว
การสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย
ในระยะนั้นจึงเน้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้
บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางหลายคน เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายของระบบ
                 ต่อมาเมื่อถึงยุคของไมโครคอมพิวเตอร์พบว่า ขีดความสามารถในด้านความเร็วของการทำงาน
ของเครื่องแบบเมนเฟรมมีความเร็วมากกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับไมโครคอมพิวเตอร์
ตัวที่ดีที่สุด แต่ราคาของ
เมนเฟรมแพงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มาก ดังนั้นการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
จึงมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ
และได้แพร่หลายออกไป การสื่อสารจึงกลายเป็นระบบเครือข่ายแบบ
กระจาย กล่าวคือ แทนที่จะออกแบบให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ปลายทางต่อกับเมนเฟรม ก็เปลี่ยนมาเป็น
ระบบเครือข่ายที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อกับคอมพิวเตอร์แทน
                 ลักษณะของเครือข่ายจึงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ค่อยๆ ขยายวงกว้างออกไป อาจจะอยู่บนแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน
ขยายตัวใหญ่ขึ้นเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันในห้องทำงาน ในตึก ระหว่างตึก ระหว่างสถาบัน
ระหว่าง
เมือง ระหว่างประเทศ  การจัดแบ่งรูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงแยกตามขนาดของเครือข่ายข้อมูล
ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บในคอมพิวเตอร์ สามารถส่งต่อ คัดลอก จัดพิมพ์ ทำสำเนาได้ง่าย เมื่อเทียบ
กับการคัดลอกด้วยมือซึ่งต้องใช้เวลามากและเสี่ยงต่อการทำข้อมูลผิดพลาดอีกด้วย

                 วิธีการทางด้านการสื่อสารข้อมูล กำลังได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสำนักงาน
ที่เรียกว่า
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) ซึ่งเป็นระบบที่มีบุคคล
น้อยที่สุด โดยอาศัย
เครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสาร เชื่อมโยงข่าวสารระหว่างเครื่องมือเข้า
ด้วยกัน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
หรือ OAS มีจุดมุ่งหมายให้เป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษ จะส่งข่าวสาร
ถึงกันด้วยข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange) ซึ่งมีรูปแบบในการใช้งานใน
2 ลักษณะคือ
                  1. รูปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่การสื่อสาร

ด้วยข้อความ รูปภาพ  E-mail  FAX หรือเสียง เป็นต้น

                  2. รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมทางไกลแบบ
มีแต่เสียง
(Audio Conferencing) การประชุมทางไกล แบบมีทั้งภาพและเสียง
(Video-Conferencing) เป็นต้น

สำนักงานอัตโนมัติ

            สำนักงานที่จัดว่าเป็นสำนักงานอัตโนมัติประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ คือ

1. Networking System คือ ระบบข่ายงานที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร

2. Electronic Data Interchange  คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัยสัญญาณ
ข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข่ายงาน

3. Internet Working  คือ การรวมตัวกันของระบบข่ายงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่

4. Paperless System คือระบบที่ไม่ใช้กระดาษ บทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการให้บริการข้อมูล
ในหลายประเทศได้จัดให้มีฐานข้อมูลไว้บริการ เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูล
งานวิจัย ฐานข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ ฐานข้อมูลสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค ในมหาวิทยาลัยอาจมี
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ตำราวิชาการ
หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลใดก็สามารถติดต่อมายังศูนย์
บริการข้อมูลนั้น การติดต่อจะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทำให้การได้ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ชมต่อไป