จุดประสงค์ที่ 1 อธิบายความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้

        อินเทอร์เน็ต ( Internet ) เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไซเบอร์สเปซ
( Cyberspace )

        อินเทอร์เน็ต ทำให้การเคลื่อนย้ายและส่งผ่านข่าวสาร
ข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งกระทำได้ง่าย รวดเร็ว ไม่จำกัด
ในเรื่องของระยะทางและเวลา สามารถส่งข้อมูลได้หลาย

รูปแบบ เช่น ส่งเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อ
เครือข่ายเข้าด้วยกัน

 

1. นักเรียนคิดว่า ข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกับอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

ไซเบอร์สเปซ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อระบบ