ตอนที่ 2
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่

              ปัจจุบันการส่งผ่านข้อมูลจะมีสื่อส่งข้อมูลอยู่หลายประเภทที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งโดยปกติ
เครือข่ายขนาดเล็กมักจะใช้สื่อขนาดกลางเพียงประเภทเดียวในการเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ถ้าหากเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ มักจะใช้สื่อส่งข้อมูลหลาย ๆ ประเภท ผสมผสานกันตามความเหมาะสม

สื่อส่งข้อมูล

สื่อส่งข้อมูล (Transmission Media) เป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย
เพื่อเป็นเส้นทางวิ่งของข้อมูลในเครือข่าย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

    1. สายเคเบิล
    2. แสง
    3. ไร้สาย

สายเคเบิล (Cable) เป็นสื่อส่งข้อมูลที่ใช้กันมานานแล้ว และยังนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ลักษณะทั่วไปของสาย
เคเบิล จะเป็นสายทองแดงแล้วหุ้มฉนวน ข้อดีของสายเคเบิลก็คือ มีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับสื่อส่งข้อมูล
ประเภท อื่นๆ ปัจจุบันสายเคเบิลที่ใช้กันอยู่มี 3 ประเภท ได้แก่

  1. สายโคแอกเชียล (Coaxial)
  2. สายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted)
  3. สายคู่ตีเกลียวหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair)

เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber-Optic Cable) เป็นสื่อส่งข้อมูลที่ใช้สัญญาณแสงวิ่งผ่านท่อใยแก้ว หรือพลาสติก
ซึ่งในปัจจุบันเครือข่ายขนาดใหญ่จำนวนมากมักใช้ใยแก้วนำแสงเป็นสื่อส่งข้อมูล เส้นใยแก้วนำแสงมีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลสูงมาก แต่ราคาใยแก้วนำแสงจะยังคงมีราคาสูง

ไร้สาย (Wireless) โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีเครื่อข่ายใดที่ใช้สื่อส่งข้อมูลแบบไร้สายทั้งระบบ แต่จะใช้สื่อแบบนี้
เพียงบางส่วนของเครือข่ายเท่านั้น เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงาน ที่มีแม่น้ำ ภูเขาขวางกั้นอยู่เป็นต้น
สำหรับตัวอย่างของสื่อส่งแบบไร้สาย ได้แก่ แสงอินฟาเรด คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือระบบดาวเทียม เป็นต้น