ตอนที่ 2
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่

การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล ( Wide Area Network : WAN)

             เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่โดยเป็นการรวมเครือข่ายทั้ง LAN และ MAN มาเชื่อมต่อกัน เป็น
เครือข่ายเดียว ดังนั้นเครือข่ายนี้จึงครอบคลุมพื้นที่กว้าง บางครั้งครอบคลุมไปทั่วประเทศ หรือ
ทั่วโลก อย่างเช่น
อินเทอร์เน็ต ก็จัดว่าเป็นเครือข่าย WAN ประเภทหนึ่ง
แต่เป็นเครือข่าย
สาธารณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

                ระบบเครือข่ายระยะไกล หรือ Wide Area Network เป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งาน
อยู่ในบริเวณกว้าง โดยมีการส่งข้อมูลในลักษณะเป็น แพ็กเก็ต (Packet) ซึ่งต้องเดินทางจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้นทางไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง โดยผ่านระบบการสื่อสัญญาณที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ ไมโครเวฟ หรือ
ดาวเทียม มีสายสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันเป็นลักษณะลูกโซ่ หรือเป็นช่วง ๆ อาศัยอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ระหว่างเส้นทางแต่ละตัวจะรับข้อความนั้นเก็บจำเอาไว้ และส่งต่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ถัดไปในเส้นทางที่สะดวก
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ อินเทอร์เน็ต

          
มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายมหาศาลที่เชื่อมต่อกันในโลกของอินเทอร์เน็ต โดยมีข้อกำหนดว่า
ทุกเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของการเชื่อมต่อ หรือ โปรโตคอล ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน
บนเครือข่ายโดยเฉพาะซึ่งเรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
เหมือนกันหมดทุกเครื่อง จากมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบเดียวกันนี้มีผลทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้ทั่วโลก


ย้อนกลับ

ชมต่อไป