เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)
            เป็นเครือข่ายขนาดกลาง กลุ่มของเครือข่าย LAN ที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นวงที่ใหญ่ขึ้น
ภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ในเมืองเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน เป็นต้น
MAN

|   เครือข่ายเฉพาะที่ LAN  |  เครือข่ายเมือง MAN    |  เครือข่ายบริเวณกว้าง WAN  |
ชมต่อไป