ความเคลื่อนไหวศูนย์ศิลป ก
 • ปีการศึกษา 2544 - 2545
  ศูนย์ศิลปศึกษา ก เปิดสอนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค โดยเปิดสอนให้นักเรียนที่สนใจ เข้าศึกษา เพื่อให้นัหเรียนได้เห็นลู่ทางการประกอบอาชีพ แบบครบวงจรที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางศิลปะ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค ซึ่งมีนาวาอากาศเอก วีระศักดิ์ พูนภักดี เป็นผู้สอน]
  เมื่อ 14 มกราคม 2545 ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด การแสดง งานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ศิลป ก. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • 1 - 3 สิงหาคม 2544
  ประชุมสัมมนาครูศูนย์ศิลปศึกษา ก. ทั่วประเทศ เรื่อง กลยุทธ์การปฏิรูปการเรียนการสอนศิลปศึกษาไทยในอนาคต ณ โรงแรม แฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี
 • 3 - 5 กันยายน 2544 มีนาคม 254
  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ หลักสูตร สถานศึกษาวิชาศิลปศึกษา ณโรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาทั่วประเทศ ส่งตัวแทน หรือเลขาศูนย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 158 คน
 • 14 - 15 มีนาคม 2545
  ศูนย์ศิลปศึกษา ก. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีครูแกนนำ ระดับจังหวัด ตามสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ผู้แทนครู สาระทัศนะศิลป์(ศิลปศึกษา ก.) สาระดนตรี สาระนาฎศิลป์ กลุ่มการงานอาชีพและทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์) และ กลุ่มกิจกรรมพัฒนา ผุ้เรียน ....ทั้งนี้มีครูในจังหวัด นนทบุรี ส่วนกลาง (กทม.) และ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน
 • 22 - 26 เมษายน 2545
  ศูนย์ศิลปศึกษา ก. จัดทำโครงการพัฒนาครูมืออาชีพวิชาศิลปศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการครูแกนนำจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และโรงเรียนส่วนกลางของกลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสวาระศิลปะต้นแบบ ณ โรงแรม เอเซีย กรุงเทพมหานคร
 • 22 - 26 เมษายน 2545
  ศูนย์ศิลปศึกษา ก. และชมรมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมมือเปิดสอน - อบรม การเขียนสีน้ำ แก่นักเรียนทุกระดับตามความถนัด และความสนใจ
  สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ก. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา แห่งประเทศไทย
 • ชมรมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษา แห่งประเทศไทย
  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544
  ประธานชมรม นายเศรษฐศิริ สายกระสุน
  ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
  อธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • วัตถุประสงค์ของชมรม
 • กิจกรรมชมรม
  • ร่วมมือกับ สวฃ ตัดสินภาพมหกรรมศิลปะเด็ก แห่ง เอเซีย
  • สนับสนุนครูศิลป์มืออาชีพ
  • ร่วมมือสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา วิชาศิลปศึกษา ก. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • จัดทำโครงการแสดงภาพของครูศิลป์ศึกษาทั่งประเทศ
 • สำนักงานชมรม
  ศูนย์ศิลปศึกษา ก. กรมสามัญศึกษา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • จุลสารชมรมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปศึกษาแห่งประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์
  ศิลป์สัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2544
LINK WEB ART SKN
 • ทอสีเทียบฝัน
 • งานปฏิมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
 • ขั้นตอนการทำกล่องฉลุลาย
 • ศูนย์ศิลปาชีพ
 • ตำนานหัวล้านไทย
 • เครื่องดนตรีไทย
 • กระต่ายขูดมะพร้าว
 • นางในวรรณคดีไทย
 • การละเล่นของไทย
 • เครื่องมือจับปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย
 • ภาพวรรณคดีไทย
 • ย้อนอดีตเมืองไทยในโปสการ์ด
 • ดอกไม้เพลิงโบราณ
 • เครื่องเงิน
 • การละเล่นของเด็กอีสาน
 • ฤษีดัดตน
 • ตามรอยอารยธรรมสืบสานมรดกไทย
 • เครื่องแต่งกายไทย
 • ประเพณี.12.เดือน
 • เรือพระที่นั่ง
 • ศิลปสื่อผสม
 • ประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนนท์
 • งานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • วัฒนธรรมโบราณที่บ้านเชียง
 • เกาะเกร็ด
 • Thai Royal Barges
 • เรือนไทย