เผยแพร่ผลงานคุณครู

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         211 221    
         ครูสุนทร  พริกจำรูญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มที่1จำนวนเต็ม
ครูสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์

ชุดการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         406      
       

ครูณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมนำชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 

     

 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
       

panadda

ครูปนัดดา  ลิ้มสุขนิรันดร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.  นนทบุรี
: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและ

การเกิด ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  นนทบุรี : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.

     

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง

          องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

skngallery sk sknw por stem sknnews smartact sptesthi thchct grade nn  sknband

  

cattbuapklg

Porn Sex

All Porn Categories

All Porn Categories &

Porn Videos

Watch the best quality sex site.