ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(Performance - Based Budgeting :PBB)

แผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ : ผลงานเพื่อประชาชน ระบบการจัดทำงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีจุดหมายเพื่ออะไร ? และเพื่อใคร ? การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีหลักการอะไรบ้าง ?
ระบบงบประมาณ แผนภูมิระบบการจัดทำงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน
นิยามศัพท์เกี่ยวข้องกับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ขั้นตอน แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
คำอธิบายเรื่องพันธกิจ คำอธิบายเรื่องของเป้าหมาย
คำอธิบายเรื่องของวัตถุประสงค์ กรอกการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
สภาพความสำเร็จที่คาดหวัง สาระสำคัญของแผน