ความหมายของพันธกิจ (Mission)


พันธกิจ คือ ข้อความที่ชัดเจนของจุดมุ่งหมายหลักของส่วนราชการในปัจจุบัน และอนาคตของส่วนราชการ