แผนงานอนุรักษ์สิ่งเแวดล้อม ปีการศึกษา2541
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมว่าด้วย สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 ซึ่งแนวคิดที่จะนำการศึกษามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการสร้างจิตสำนึก ทางสิ่งแวดล้อมก็คือ การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีจิตสำนึกในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของทุกๆคนในสังคม
โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนึกของทุกๆคนสร้างความพร้อม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยให้ฝ่าย/หมวด/งาน ได้จัดงาน/โครงการ สิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปีการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับชีวิตประจำวัน
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน ในการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรและ
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน

เป้าหมาย

ทุกฝ่าย/หมวด/งาน ได้จัดทำงาน/โครงการ
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฝ่าย/หมวด/งาน


1. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีของเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นทบุรี ได้พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงมีพันธุ์ไม้ทั้งชนิดให้ร่มเงาและพันธุ์ไม้ประดับ ทั้งนี้บรรยากาศส่วนที่เป็นธรรมชาติได้เน้นให้เกิดความสงบเพื่อการ พักผ่อน และเพื่อเป็นที่สำหรับนักเรียนจะใช้ค้นคว้าหาความรู้จากตำราเรียน 20 ปี ของการกำเนิดโรงเรียนนี้ หากเปรียบเป็นคนก็คงเป็นคนที่เติบใหญ่ และเป็นพลังสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่สดใส รวมทั้งเป็นเบ้าหลอมเยวชนของชาติต่อไปด้วย

บนเนื้อที่อันกว้างขวางของโรงเรียน 25ไร่ 3 งาน เราสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในและนอกอาคารเรียน อาทิ เช่น เรามีสวนเฉลิมพระเกียรติเป็นสวนธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้หายาก ทั้งสมุนไพร ไม้วรรณคดี ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น มีศาลาพร้อมหนังสือ มีเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และของเมืองไทย ประดับตกแต่งอย่างงดงาม
เรามีน้ำตกจำลอง และบ่อปลาคราฟให้ได้นั่งพักผ่อน ทางด้านโรงอาหารของโรงเรียนเป็นโรงอาหารที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี นอกจากใช้เนื้อที่จำหน่ายและรับประทานอาหารแล้ว ยังเป็นที่ที่นักเรียนนิยมมาพักผ่อนเมื่อว่างจากการเรียน
บริเวณทางเท้ารอบโรงเรียนมีต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นบรรยากาศที่เน้นธรรมชาติสิเขียว ซึ่งร่มเย็นทั้งกายและใจแก่ผู้ที่ได้สัมผัสเดินต่อไปยังอาคาร 3,4 จะพบเกาะกลาง ที่จัดบรรยากาศของความเป็นไทย ด้วยซุ้มล้อเกวียน เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน ที่นั่งอ่านหนังสือของนักเรียน ที่นัดพบขอผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามบริเวณรอบเสาธงของโรงเรียนจัดเป็น สวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อมาองจากที่สูงของต้นไม้แย่งกันสูง มองดูด้านล่างร่มรื่น นอกจากนี้ ยังมีศาลาที่มีหลังคาเป็นสีตามสีของคณะสี ของโรงเรียน 5 สี เราเรียกสวนนี้ว่า สวนเสริมปัญญา เพราะอยู่ติดต่อกับห้องสมุดและที่ศาลาแต่ละหลัง ยังมีหนังสือให้อ่านค้นคว้า พักผ่อน ถัดไปอีกนิดจะพบ สระน้ำขนาดใหญ่ ที่ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ใช้น้ำ ไปเป็นประโยชน์ในโรงเรียน มีศาลากลางน้ำ
และหมวดเกษตรกรรมยังจัดทำสวนถาดลอยน้ำ ชวนให้ดูแปลกตายิ่งนักหลังอาคาร สธ.2 หมวดวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำสวนสมุนไพร สวนผีเสื้อ ไว้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ปีนี้กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ร่วมกับ หมวดอุตสาหกรรม หมวดเกษตร ฝ่ายบริการยังทำซุ้มไม้เลื้อยให้นักเรียนได้พักผ่อนอีก นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อมข้างห้องแนะแนว สวนหย่อมข้าง ศูนย์ศิลปศึกษา สวนหย่อมหน้าห้องสมุด

2. หมวดสังคมศึกษา

2.1 ทุกรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีจิตสำนึกใน สิ่งแวดล้อม เช่น ส 401 เรื่องปัญหาสังคมไทย และ ส 101 เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2.2 โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย จัดให้มีกิจกรรม
2.2.1 จัดป้ายนิเทศประหยัดพลังงาน
2.2.2 จัดประกวดการจัดทำโครงการรักเรา รักษ์โรงเรียน
2.2.3 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในการประชุมวิชาการนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับม.ปลาย ได้รางวัลชนะเลิศในระดับ ม.ต้น

3. หมวดวิทยาศาสตร์

3.1 จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา ว 441 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3.2 จัดสวนสมุนไพร ผลผลิตที่ได้สามารถนำมาให้บริการอบสมุนไพรแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยคิดค่าบริการคนละ 20 บาท

3.3 จัดสวนผีเสื้อ เพื่อฝึกให้นักเรียน ได้สังเกตวงจรชีวิตของแมลง การเจริญเติบโตของผีเสื้อ

4. หมวดคอมพิวเตอร์


4.1 จัดทำ Home page เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 4.2 ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท 4.3 จัดดูแลสภาพแวดล้อมของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้มีสวนหย่อม และขอความร่วมมือนักเรียน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

5. หมวดศิลปศึกษา

จัดสวนหย่อมศูนย์ศิลปศึกษา มีห้องประชุม ห้องจัดนิทรรศการ
ขณะนี้หมวดศิลปศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนศิลปศึกษา ก. กรมสามัญศึกษา

6. งานอนามัย

6.1 จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ และมีการถ่ายเทอากาศดี 6.2 จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ อย่างพอเพียง 6.3 พ่นสารเคมีรอบโรงเรียนเพื่อควบคุมสัตว์ แมลง ที่เป็นพาหนะนำโรค 6.4 พานักเรียนไปเลี้ยงเด็กอ่อน ที่บ้านปากเกร็ด และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม

7. งานประชาสัมพันธ์

จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และผลงานของโรงเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลงในวารสารสวนกุหลาบนนท์ ทุกฉบับ และจัดรายการเสียงตามสายออกอากาศทุกเช้า 7.00 - 7.50 น. ทุกวัน

8. งานลูกเสือเนตรนารีกับสิ่งแวดล้อม

8.1 นำนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ในโอกาสสำคัญเช่น วันลูกเสือแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 8.2 จัดตั้งกองร้อยพิเศษเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์

9. งานโรงอาหาร

ลดปริมาณขยะโดยไม่ใช้แก้ว กระดาษ โฟม ถุงพลาสติก สามารถลดได้ ถึงปริมาณถึงวันละ 10 เข่ง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยมีหลังคาโปร่งแสง ติดลูกหมุนระบายอากาศ มีบ่อดักไขมัน ตรวจสอบคุณภาพอาหาร มีพนักงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับล้างไขมัน และฆ่าเชื้อโรคบางส่วน จัดอบรมผู้ประกอบร้านค้า ผู้ประกอบการร้านค้าทุกคนต้องผ่านการตรวจโรค มีใบรับรองแพทย์ ขัดล้างโรงอาหารสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เช็ดถูโต๊ะ ถูพื้นตลอดเวลา การดำเนินงานของคณะกรรมการโรงอาหาร มีผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล โรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ"ดีมาก"ของกรมอนามัยประจำปี 2541และเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี 2532

10. สโมสรอินเตอร์แร็คเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำโครงหารย่อยอีก 4 โครงการ 10.1 โครงการรักเรารักโรงเรียน 10.2 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้องและเพื่อน 10.3 โครงการส่งสมาชิกเข้าประชุมอบรม 10.4 โครงการเข้าร่วมสถาปนาสโมสรอินเตอร์แร็ค

11.กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นแกนนำในโรงเรียน ทำกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ในปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ กิจกรรมในหลายปีที่ผ่านม าจะพานักเรียน ไปเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละครั้งด้วย ส่วนในปีนี้มีผลงานดังนี้ 11.1 โครงการซุ้มไม้เลื้อย 11.2 โครงการพี่เตือนน้อง เพื่อนเตือนเพื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม 11.3 โครงการรักษ์เรา รักษ์โรงเรียน 11.4 โครงการขยะมีค่า ( ขวดและกระดาษ )

12. หมวดเกษตรกรรม

จัดทำโครงการปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน - ขยายพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโรงเรียน - ปรับปรุงสวนหย่อมทุกสวน - จัดทำสวนถาดลอยน้ำ - ตกแต่งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ทุกบริเวณตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน

13. หมวดภาษาไทย

13.1 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนเรียงความในรายวิชา 306 13.2 ร่วมกับหมวดสังคมศึกษาจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมไทย 13.3 ทำเทปเพลง "ขยะ" เชิญชวนให้ทิ้งขยะให้เป็นที่