Text และ Tag คืออะไร?
TEXT คือ ข้อความทั่วๆ ไป (ไม่มีการทำตัวเข้ม ตัวหนา ฯลฯ)
TAG คือ คำสั่ง หรือรหัสที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของ TEXT โดยจะมีตัวอักษรอยู่ภายในเครื่องหมาย < และ >

ไปยังหน้า จุดประสงค์ | text และ tag คืออะไร | มาเขียน HTML กันเถอะ... | ลักษณะของ homepage ที่ดี และข้อแนะนำในการสร้าง homepage ที่ดี