แบบทดสอบการใช้อินเตอร์เน็ต 1

1. ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต(Internet)ได้ถูกต้องที่สุด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ
ถูกทุกข้อ

2. อินเตอร์เน็ต ถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่าย
Micro Net
NECTEC
MILNET
ARPANET

3. Protocol หมายถึงข้อใด
หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย
เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลหลาย ๆ ประเภท
ภาษาสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

4. 164.115.31.64 หมายถึงสิ่งใด
E- mail Address
IP Address
Internet Account
DNS

5. ชื่อเครื่องในระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ IP Address คือข้อใด
Protocal
TCP/IP
Domain Name Server (DNS)
HTTP

6. ISP หมายถึงข้อใด
ผุ้ให้บริการทางด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
ผู้ให้บริการอีเมล์
ผู้ให้บริการเนื้อที่สร้างโฮมเพจบนอินเตอร์เน็ต

7. เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์
เมาส์
โมเด็ม
ปริ้นเตอร์
คีย์บอร์ด

8. บริการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
E-mail
E-Learning
E-Commerce
E-Library

9. URL หมายถึงข้อใด
ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ที่อยู่อีเมล์
หน้าแรกของเว็บไซต์
ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์

10. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
Search Engine
Web Editor
Web Browser
Web Server

Score =
Correct answers:

แบบทดสอบการใช้อินเตอร์เน็ต 2