อริยะสัจ 4
อริยะสัจ 4 ประการคือ
ทุกข์ ได้แก่ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจต่างๆเพราะเป็นเหตุทนได้ยาก
สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา
นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ตัณหาได้หมดสิ้น
มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8