ประวัติจังหวัดนครราชสีมา
คำขวัญประจำจังหวัดนครราชสีมา
เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียน
ประวัติ
จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคอีสาน เป็นเมืองใหญ่และสำคัญยิ่งในสมัยโบราณมี
ฐานะเป็นเมือง"เจ้าพระยามหานคร" เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางใต้มีอำนาจปกครองหัวเมือง
ใหญ่น้อยในอีสานหลายแห่งมีโบราณสถานสมัยขอมอันใหญ่โตและเป็นเมืองแห่งวีรกรรมอันกล้าหาญ
ของวีรสตรีไทย คือ คุณหญิงโมหรือท้าวสุรนารี