ลักษณะภูมิประเทศ

ป่าเบญจพรรณต้นไม้ใหญ่จะผลัดใบในฤดูแล้งและมักเกิดไฟไหม้ลุกลามแทบทุกปี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และอำเภออุ้มผางจังหวัด ตากครอบคลุมพื้นที่ต้นนำของลำห้วยสายหลักคือ ลำห้วยขาแข้ง
ลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ที่ก่อให้เกิดสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำห้วย ความสูงของพื้นที่จาก ระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 250เมตรขึ้นไป จนถึงยอดเขา สูงสุด 1689 เมตร ลักษณะของพื้นที่เป็นสันเขาต่อเนื่อง สองข้างขนานลำห้วยขาแข้งที่วาดพาดพื้นที่จากเหนือลงใต้โดย มีเขาปลายห้วยขาแข้งเป็นจุดเริ่มต้นของลำห้วยสำคัญนี้ ตามสบห้วยจากลำห้วยสายใหญ่ ๆ หลายสายที่มาบรรจบกับลำห้วยขาแข้งก่อให้เกิดลุ่มน้ำ กว้างใหญ่ริมลำห้วย เช่น สบห้วยแม่ดี สบห้วยไอ้เยาะ และสบห้วยกระดิ่ง เป็นต้น