ขนมไทย

สารบัญ

ทองหยิบ

Ka-Nom-Thong-yib

รังไร

Ka-Nom-rang-rai

ทองหยอด,ทองม้วน

Ka-Nom-Thong-yawd

จ่ามงกุฎ

Ka-Nom-Jah-Mong-Gud

ขนมบัวลอย

Ka-Nom-Booah-Lawy

ขนมช่อม่วง

Ka-Nom-Chaw-Mooang

ฝอยทอง

Ka-Nom-Fawy-Thawng

ขนมหันตรา

Ka-Nom-Han-dtrah

ขนมดอกอัญชัน

Ka-Nom-dawk-An-Chan

หม้อตาล

Ka-Nom-Maw-Dthan

ขนมสัมปันนี

Ka-Nom-Sam-Pan-Nee

ขนมกรวย

Ka-Nom-Grooahy

ขนมบุหลันดั้นเมฆ

Ka-Nom-Bu-Lan-Dun-Mek

ขนมละอองฟ้า

Ka-Nom-La Awing-Fa

ขนมไข่มุก

Ka-Nom-Kai-Muk

ขนมเปียกปูนขาว

Ka-Nom-Bpiak-Bpoon-Kao

ขนมตลุ่ม

Ka-Nom-Ta-Lum

ขนมถาดเกษร

Ka-Nom-Tad-Ga-Sorn

ขนมลูกชุบ

Ka-Nom-Look-Shup

ขนมกง

Ka-Nom-Gong

ขนมทองเอก

Ka-Nom-Thong-Aek

ขนมชั้นฟ้า

Ka-Nom-Chan-Fah

ขนมโพรงแสม

Ka-Nom-Prong-Sa-Mae

ขนมสามเกลอ

Ka-Nom-Sam-Gluae

ขนมปุยฝ้ายหลากสี

Ka-Nom-Pui-Fai-Lak-Si