นโยบายและแผนการดำเนินงาน

นโยบาย

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 และ 30 กันยายน 2529 เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแผนงานรวมทั้งหมด 9 แผน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประปาภูมิภาค 4 แผนคือ
1.แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
2.แผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน
3.แผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ
4.แผนพัฒนาชนบท ในแต่ละแผนได้กำหนดนโยบาย ดังนี้
1.นโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
 • .สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารงาน ของรัฐวิสาหกิจให้มีสมรรถนะในเชิงธุระกิจมากยิ่งขึ้น
 • ปรับแผนลงทุนให้มีสัดส่วนการลงทุน และการก่อหนี้ที่เหมาะสม และเพิ่มการลงทุนจากรายได้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงโครงสร้างราคาสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง
  2.นโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายระบบการบริการพื้นฐานในเขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เขตชนบทล้าหลังและปานกลางให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันความต้องการของประชาชน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการพื้นฐาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
  3.นโยบายเกี่ยวกับแผนพัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ
  พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นที่พื้นที่เป็นหลัก ได้แก่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่ภาคใต้ตอนบน และพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  4.นโยบายเกี่ยวกันแผนพัฒนาชนบท
 • พัฒนาความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน
 • พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  แผนการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค
  แผนงานต่างๆ รวม 7 แผนดังนี้

  1.แผนการเงินและการลงทุน
 • พยายามเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำโดยใช้แผนการตลาดที่เหมาะสม
 • มุ่งปรับปรงระบบประปาที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น
 • การลงทุนในรูปแบบประปาชนบทจะขอเงินจากรัฐบาล
 • ในระบบประปาขนาดใหญ่จะขอให้รัฐบาลหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
  2.แผนการตลาด
 • จะปรับปรุงบริการและคุณภาพควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์
 • ขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึง
 • จำหน่ายน้ำนอกเขตบริการ โดยใช้รถบรรทุกน้ำ
 • ติดตั้งท่อธารหยอดเหรียญเพื่อความสะดวกของประชาชน
 • ประชาสันพันธ์ต่อหน่วยงานและตัวแทนของรัฐบาล รวมทั้งสื่อมวลชน ให้เข้าใจปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาค
  3.แผนการจัดการ
 • พยายามจัดระบบบริหารให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • จัดร่างหรือแก้ไขระเบียบต่างๆให้เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
 • ศึกษาวามเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ
  4.แผนทางวิขาการ
 • ใช้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • ลดอัตราการสูญหายของน้ำในระบบ
 • หาแหล่งน้ำที่เหมาะสม
  5.แผนกำลังคนและการฝึกอบรม
 • กำหนดจำนวนพนักงานให้เหมาะสม
 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
  6.แผนช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการประปา
  ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อเปิดบริการสินเชื่อให้กับผู้ใช้น้ำซึ่งมีรายได้ต่ำในการติดตั้งประปาโดยชำระค่าติดตั้งกับธนาคารออมสินเป็นรายเดือน
  7.แผนรับโอนกิจการประปาสัมปทานและประปาชนบท
  จัดเตรียมแผนงานการ การรับโอนประปาจากหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะรับโอนกิจการประปาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยระยะ 4 ปี ( 2531-2534)