ชีวิตมด

ชีวิตมด

วงจรชีวิตของมดแดงจะแบ่งเป็นช่วงๆและแน่นอน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

การกำเนิดอาณาจักร

ช่วงเริ่มต้นอาณาจักร

ช่วงแพร่ขยายอาณาจักร