กรดแอบไซซิก


กรดแอบไซซิกเป็นฮอร์โมนพืชที่สังเคระห์จากใบ ลำต้น และหมวกรากซึ่งจากลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชทางท่อลำเลียง นอกจากนั้นยังพบมากในเมล็ด และผล ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเมล็ดและผลสังเคราะห์กรดแอบไซซิกขึ้นเอง หรือได้รับจากที่อื่น

กรดแอบไซซิกจัดเป็นฮอร์โมนในภาวะเครียด (stress hormone) กล่าวคือกรดแอบไซซิกจะมีปริมาณมากขึ้น และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช เมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในภาวะแห้งแล้งใบพืชจะมีกรดแอบไซซิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก กรดแอบไซซิกจะทำให้ปากใบปิดเพื่อลดการคายน้ำ และเมื่อพืชได้รับน้ำเต็มที่ปริมาณของกรดแอบไซซิกในใบจะลดลง และมีผลให้ปากใบเปิด และทำงานได้ปกติ

ความหนาวเย็นเป็นภาวะเครียดต่อพืชอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวพืชจะปรับตัวโดยหยุดการเจริญเติบโต และสร้างเปลือกหุ้มยอดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นของกรดแอบไซซิก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพักตัวของเมล็ด เมล็ดส่วนใหญ่จะงอกในหน้าฝนเพราะฝนจะชะล้างกรดแอบไซซิก และสามารถเจริญงอกงามได้ต่อไป

BACK