การเคลื่อนที่ของแมลง

<แมลงเป็นสัตว์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปในอากาศได้ เราจัดว่าแมลงเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายนอก ( exoskeleton ) มีกล้ามเนื้อ 2 ชุด ี่สำคัญในการกระพือปีก คือ กล้ามเนื้อกดปีกและกล้ามเนื้อยกปีก ซึ่งทำหน้าที่หดตัว และ คลายตัวสลับกันแบบแอนทาโกนิซึม ( Antagonism )>

- ขณะที่แมลงกระพือปีกลง กล้ามเนื้อกดปีกจะหดตัว ส่วนกล้ามเนื้อยกปีกจะคลายตัว
- ขณะแมลงกระพือปีกขึ้น กล้มเนื้อยกปีกหดจะหดตัว ส่วนกล้ามเนื้อกดปีกจะคลายตัว