การเล่นประเภทคู่

การเล่นประเภทคู่ เป็นการเล่นที่มีความเร็วมากกว่าการเล่นประเภทเดี่ยว เพราะผู้เล่นแต่ละคนต้องรับผิดชอบ รักษาเรื่องพื้นที่ในสนามแคบกว่า เข้าประชิดตีลูกได้เร็วขึ้นและใช้ลูกตบได้บ่อยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะเสียการทรงตัว เพราะคู่พร้อมที่จะตีลูกคอยช่วยเหลืออยู่แล้ว การเล่นคู่ต้องอาศัยการประสานงานกันผู้เล่นไม่เพียงแต่คำนึงถึงการ ตีลูกของตนเองอย่างเดียว ยังต้องคิดถึงคู่ของตน คอยหาทางส่งลูกข้ามไปยังเป้าหมายที่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่สามารถ ตีลูกอันตรายกลับมาได้ นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจกลวิธีการเล่นต่างๆ เหมือนกันทุกประการ การเล่นคู่ต้องหัดคู่กันมา เป็นเวลานานจึงจะรู้ถึงจิตใจกันดี

การเล่นประเภทคู่ที่นิยมกันทั่วไปมีอยู่ 3 อย่างคือ


ก. การเล่นประเภทชายคู่
ข. การเล่นประเภทหญิงคู่
ค. การเล่นประเภทคู่ผสม
การเล่นคู่ของนักแบดมินตันทั้งชายและหญิงมีพื้นฐานอันเดียวกัน แตกต่างกันที่ฝ่ายหญิงไม่รุนแรงเท่านักแบดมินตันฝ่ายชาย การเคลื่อนไหวไม่ว่องไวเท่าฝ่ายชาย แต่ถ้าคู่หญิงมีการตั้งรับที่เหนียวแน่น และสามารถตีลูกได้ถึงหลังสนาม ก็จะมีโอกาสตีชนะได้ ง่ายฝ่ายที่ตีกดลูกลงตำมักจะเป็นฝ่ายรุก ส่วนฝ่ายที่งัดลูกโยนมักจะเป็นฝ่ายรับ ส่วนการเล่นชายคู่จะเล่นรวดเร็วและรุนแรงกว่า แต่อย่างไรก็ตามการเล่นประเภทคู่โดยทั่วไปมีวิธีการเล่นหลายหลากแบบไหนก็แล้วแต่ผู้เล่นแต่ละคู่จะตกลงกัน

แบบที่1 การยืนคนละข้าง (Side by Side)
แบบที่2 การเล่นหน้าหลัง (Up and Back)
แบบที่3 การเล่นแบบแทยงมุม (Diagonal)
แบบที่4 การเล่นหมุนเวียน (Rotation)
แบบที่5 การเล่นแบบผสม
การส่งลูกในประเภทคู่

MAIN