โรคขาดสารอาหาร

โรคขาดสารอาหาร คือ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการบกพร่อง ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร บางชนิด สารอาหารมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดร่างกายต้องการมาก บางชนิดร่างกายต้องการน้อย หากรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารได้ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหาร
1.รับประทานอาหารไม่เพียงพอ เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความยากจน ไม่มีเงินซื้ออาหารมารับประทาน ความ ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปซื้ออาหารมารับประทานลำบาก จึงรับประทานแต่อาหารที่หาได้ในท้องถิ่นของตน ขาดแคลนอาหาร เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม เกิดอุทกภัย ผลผลิตต่ำ เป็นต้น
2.รับประทานอาหารไม่ถูกต้อง เกิดเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไม่มีความรู้ว่าอาหาร ชนิดใดให้ประโยชน์อย่างไรและป้องกันโรคใด หรือมีนิสัยการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง เลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบ หรือมี ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามขนมธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นนั้นๆ
3.มีความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ทำให้ดูดซึมอาหารบางชนิดได้น้อย หรือมีอาการ แพ้อาหารบางชนิด เช่นอาหารทะเล ไข่ เป็นต้น