แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail
Kir schoff's L aws

กฎของเคอร์ชอฟฟ์:

เคอร์ชอฟฟ์ ได้ดัดแปลงกฎของโอห์มขึ้น เพื่อให้ใช้สะดวกในวงจรไฟฟ้าธรรมดาและซับซ้อน
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ มี 2 ข้อ
กฎข้อที่ 1 ที่จุดใดๆ ในวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่จุดนั้นทั้งหมด ย่อมเท่ากับ กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากจุดนั้นทั้งหมด

I1+I2 = I3+I4I5


กฎข้อที่ 2 ในวงจรไฟฟ้าที่ครบวงจรใดๆ ผลบวกทางพีชคณิตของผลคูณ ระหว่างกระแส ไฟฟ้า กับความต้านทานตลอดวงจรนั้นย่อมเท่ากับ แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมตลอดวงจรนั้นผลบวกทางพีชคณิตของ IR ตลอดวงจร = IR + Ir

แรงเคลื่อนไฟฟ้าตลอดวงจร = E

ฉะนั้น IR + Ir = E