แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
link ที่น่าสนใจ
ส่ง mail
Elec trical Cell

การต่อ cell ไฟฟ้า
1. การต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม เป็นการนำเซลไฟฟ้ามาต่อเรียงแถวเดียวโดยนำเอาขั้วบวกต่อกับขั้วลบ และขั้วลบต่อกับขั้วบวกไป เรื่อยๆดังรูป

ผลของการต่อ คือ
1. กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทุกเซลเท่ากันหมด และเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรภายนอก 
2. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = ผลบวกของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละเซลล์ E รวม = E1 + E2 +..
3. ความต้านทานภายในรวม = ผลบวกความต้านทานภายในแต่ละตัว
จาก ผล 3 ข้อ นี้เราจึงสรุปได้ว่า ถ้ามีเซลไฟฟ้า n เซล
I = nE / (R+nr)
2. การต่อเซลไฟฟ้าแบบขนาน เป็นการต่อ เซลไฟฟ้าโดยนำเอาปลายขั้วบวกมาต่อรวมกันที่จุดๆหนึ่ง และปลายขั้วลบมาต่อรวมกันที่ อีกจุดหนึ่ง ดังรูป
ผลของการต่อเซลแบบขนาน คือ
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลเพียงเซลเดียว E รวม = E เซลเดียว
2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจร = ผลบวกของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลแต่ละเซล I = I1 + I2 + I3+..
3. ความต้านทานภายในรวมมีค่าลดลง 1/r รวม = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + ...
จากผล 3 ข้อนี้จึงหา I ได้จาก
I = E / (R+ R/n)
3. การต่อเซลไฟฟ้าแบบผสม เป็นการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานรวมกัน โดยเซลแต่ละ แถวต่อแบบอนุกรมกัน และทุกแถวนำมาต่อแบบขนาน ในการต่อเซลแบบนี้จำนวนเซล ในแต่ละแถวต้องมีค่าเท่ากัน ดังรูป
ผลของการต่อเซลแบบผสม คือ
1. แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม = ผลรวมของแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่ละแถว
2. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจร = ผลบวกของกระแสไฟฟ้าในแต่ละแถว
3. ความต้านทานภายในรวม = ความต้านทานภายในของทุกแถวต่อขนานกัน
ถ้า ให้ x = จำนวนเซลในแต่ละแถว y = จำนวนแถว จะได้
I = E / (R/x + r/y)