ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตในโลกมีอยู่จํานวนมาก และมีการค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงเกิดวิชาที่ศึกษา โดยจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ คือ วิชาอนุกรมวิธาน (taxonomy) วิชานี้มีส่วนประกอบ สําคัญ 3 ส่วน คือ
1. การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ (classification) โดยมีการจัดแบ่งตาม ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
2. การตรวจสอบชื่อที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต (Identification)
3. การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต (nomenclature) เป็นการให้ชื่อแก่สิ่งมีชีวิตอย่างมีหลักและวิธีการที่เป็น สากล
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า ความหลากหลายของสปีชีส์ (specific diversity) และสิ่งมีชีวิต เดียวกันยังแตกต่างกันตามสายพันธุ์ซึ่งเป็นความแตกต่างกันทางพันธุกรรม เรียกว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ซึ่งจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของแหล่งที่อยู่ เป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ (ecological diversity) ความหลากหลายทั้ง 3 ประการเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity)