อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

    วิทเทเกอร์ แบ่งสิ่งมีชีวิตป็น 5 อาณาจักร คือ
  1. อาณาจักรสัตร์ (kingdom animalia)
  2. อาณาจักรพืช (kingdom plantae)
  3. อาณาจักรฟังไจ (kingdom fungi)
  4. อาณาจักรโพรตีสตา (kingdom protista)
  5. อาณาจักรมอเนอรา (kingdom monera)