พระราชประวัติสมเด็จย่า

พระราชประวัติสมเด็จย่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามเดิมว่า"สังวาลย์ ตะละภัฏ" พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
เป็นบุตรีองค์ที่ ๓ ของพระชนกชูและพระชนนีคำ ซึ่งพระชนกถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้เพียง ๓ พรรษา และต่อมาสูญสิ้นพระชนนีเมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา

การศึกษาเมื่อทรงพระเยาว์

เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ทรงศึกษาในโรงเรียนวัดอนงคาราม แผนกเด็กนักเรียนหญิง ต่อมาทรงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนของ ม.จ.มัณฑารพกมาสน์ โรงเรียนแถวพระบรมมหาราชวังและโรงเรียนสตรีวิทยาตามลำดับ

การอภิเษกสมรส

ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้ทรงหมั้น นางสาวสังวาลย์
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓ พระนามตอนนั้นคือ
"หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา"