2.แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นศัพท์ทางวิชาการที่วงการ
ศึกษายืมจากการธุรกิจและอุตสาหกรรมและนำเข้ามาใช้เพื่อการบริหารและจัดการ
เชิงคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา Besterfield (1998) ได้อธิบายถึง
วิวัฒนาการของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ