4.หลักการสำคัญ

การประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมถึงนวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ
และทางการบริการ การจัดการที่มีระบบ มีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ
ที่สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานที่เตรียมไว้
การออกแบบและการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพยึดหลักการต่อไปนี้
1.คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
2.การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษา
และเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นการวางแผนอละการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า
3.การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของหลักวิชาการ หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์
และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์