1.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

- จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานทุกคนมีส่วนร่วม และมีการ
ประสานสัมพันธ์กันทุกฝ่ายทุกคน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง ให้ความเห็น
และข้อเสนอและแต่งตั้งคณะบุคคลทำการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา
- จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนด
วิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา