7.แนวการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะต้องสามารถตอบคำถาม 3 เรื่องได้แก่
1. นักเรียนทุกคนมีการเรียนรู้และไดรับบริการที่เหมาะสมหรือไม่
2.รู้ได้ไงว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้
3.ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จดีขึ้น