แนวการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาควรมีตามความข้อเสนอแนะต่อไปนี้
1.สร้างบุคลากรทั้งสถานศึกษาให้เป็นผู้รู้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติระบบคุณภาพได้
คุณภาพไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นเองแต่เป็นสิง่ที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบนับตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรการจัดการปัจจัยนำเข้าการบริหารเพื่อให้บรรลุผล
การติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการปฏิบัติโดยทั่วทุฝ่ายทั่ว
ทั้งสถานศึกษา