สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ความหมายของการออกแบบ

	การออกแบบคืออะไร?
จุดประสงค์ในการออกแบบ คือ การจัดองค๋ประกอบหลายสิ่งสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน
ขั้นตอนทั่วไปในการออกแบบ
FIRST CAUSE ความต้องการของมนุษย์นับเป็ฯเงื่อนไขแรก ที่จะทำให้เกิดการออกแบบขึ้น ถ้าไม่มีความต้องการแล้วเราก็จะไม่มีงาน ออกแบบเกิดขึ้น เช่น ถ้าเราพบเห็นก้อนหินหรือเครื่องประดับของหัวหน้าคนนำเผ่าคนหนึ่ง ซึ่งเราไม่รู้ถึงความต้องการเบื้องต้น เราจะไม่ สามารถตัดสิน วิเคราะห์ ประเมินผลได้เลย การประเมินผลโดยไม่รู้ถึงความต้องการแรกริ่มจะไม่ได้ผลดี เพราะเป็นการตัดสินด้วยความชอบ ในรูปร่าง โดยเราคนเดียวเท่านั้น
FORMAL CAUSE เมื่อเรารู้ความต้องการแล้ว เราจะคิดภาพสิ่งที่ต้องการออกแบบในจินตนาการ แล้วใช้ดินสอพร้อมกระดาษแบบร่าง ร่างภาพหยาบๆ เพื่อดูว่ารูปแบบในความคิดนั้นเป็นอย่างไร พร้อมทั้งคำนึงถึงวัสดุและการประกอบ
METERIAL เมื่อเรามีแนวความคิดแล้ว สิ่งต่อมาก็คือ วัสดุ เน้นสิ่งสำคัญถัดมาที่ต้องศึกษาถึงธรรมชาติของวัสดุชนิดต่างๆว่าชนิดใดจะ เหมาะสมกับงานของเรา
TECHNICAL CAUSE คือ การทำวัสดุให้รวมอยู่ในรูปทรงที่ต้องการ โดยจะใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่เหมาะสม เมื่อเราออกแบบไป

สถาปัตยกรรม (ARCHITEECTURE)

	สถาปัตยกรรมคืออะไร?
สถาปัตยกรรม คือ การนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆมากมายมาประกอบกัน ไม่เฉพาะทางด้านศิลปะเท่านั้น
ส่วนที่บอกว่าเป็นศิลปะนั้น เราคงทราบกันดีแล้ว เช่น สถาปัตยกรรมเปลี่ยนไปตามรสนิยมของกลุ่มสังคม มีเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี เข้ามาเกี่ยวข้อง ความเชื่อและศาสนาทำให้เกิดรูปแบบต่างกันออกไป จากที่กล่าวมา สถาปนิกต้องเป็นศิลปิน ซึ่งเข้าใจในงานวิศวกรรมเบื้องต้น ต้องรู้จักการใช้วัสดุ เป็นนักการเมืองและนักธุรกิจ ที่สามารถติดต่อกับ ลูกค้าคนเดียวไปจนถึงงานขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจำนวนมาก อีกต้องเป็นนักสังคมวิทยาที่เข้าใจถึงวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม แบ่งได้ดังนี้
1. สถาปัตยกรรม (ARCHITECTURE) คือ การออกแบบอาคารชนิดต่างๆ ได้แก่ อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะต่างๆ
2. ภูมิสถาปัตยกรรม (LANDSCAPE) คือ การนำเอานิเวศน์วิทยา (ECOLOGY) มาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อม(ENVIRONMENTAL DESIGN) เป็นการนำเอาองค์ประกอบทั้งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างมาผสมผสานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ และยังสัมพันธ์กับตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด
3. ผังเมือง (CITY PLANNING) คือ การจัดผังเมืองในทุกๆด้าน เช่น คมนาคม,ที่พักอาศัย,อุสาหกรรม,การศึกษา ฯลฯ การวางผังเมืองไม่ ใช่การจัดเมืองใหม่เท่านั้นแต่เป็นการวางแผนปรับปรุงเมืองเก่า แก้ปัญหาเดิม เพื่อยกสภาพความเป็นอยู่ของประชากรด้วย