คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 1. คำนามราชาศัพท์ จะมีคำว่าพระ นำหน้าหรือประกอบคำอยู่เช่น นามเกี่ยวกับเครือญาติ เช่น พระชนก พระชนกนาถ พระราชบิดา หมายถึง พ่อ
  พระชนนี พระราชชนนี พระราชมารดา หมายถึง แม่
  นามเกี่ยวกับอวัยวะ
  พระเจ้า พระเศียร หมายถึง ศีรษะ
  พระขนง หมายถึง คิ้ว
  พระนาสิก หมายถึง จมูก
  นามที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ พระมาลา หมายถึง หมวก
  พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง
  พระวิสูตร หมายถึง ม่าน มุ้ง
  พระฉาย หมายถึง กระจกเงา
 2. คำสรรพนาม
  2.1 สรรพนามบุรุษที่ 1
  ข้าพระพุทธเจ้า ใช้กับ พระมหกษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศ์วงศานุวงศ์ชั้นสูง
  เกล้ากระหม่อม ใช้กับ เจ้านายซึ่งต่ำกว่าพระบรมวงศานุวงศ์
  2.2 สรรพนามบุรุษที่ 2
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใช้กับ พระมหากษัตริย์ พระราชินี
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับ พระบรมราชชนนี สยามมกุฎราชกุมาร สยามมกกุฎราช กุมารี
  2.3 คำขานรับ
  พระพุทธเจ้าข้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุ วงศ์ชั้นสูง
  พะย่ะค่ะ (ชาย) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ
  เพคะ (หญิง) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ
 3. คำกริยา
  3.1 กริยาศัพท์ที่ใช้ทรง ทรงพระ หรือทรงพระราช เช่น
  ทรงฉลองพระเนตร สวมแว่นตา
  ทรงพระอักษร อ่าน เขียน เรียนหนังสือ
  ทรงพระราชสมภพ เกิด
  3.2 กริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว ไม่ใช้ทรงนำหน้าเช่น
  ประสูติ เกิด
  เสด็จ ไป
  โปรด ชอบ รัก

  กลับ MENU