fb3.pngfb2fb10901

จดหมายข่าว สกน.

Prev Next

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาธร เหลืองสดใส ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งเก็บตัวฝึกซ้อ…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญาธร เหลืองสดใส ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งเก็บตัวฝึกซ้อม เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวับการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของภาควิชาภ…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับรางวับการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นของภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสต…

30-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จุตติธัมม์ โฆษิตากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งช…

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.จุตติธัมม์ โฆษิตากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

Read more

ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที…

25-11-2022

ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ และจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2

Read more

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินแล…

25-11-2022

อบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565

25-11-2022

รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี 2565

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

25-11-2022

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

Read more

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565

25-11-2022

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565

Read more

สัมมนา Finland & Satit PIM Education Showcase 2022

25-11-2022

สัมมนา Finland & Satit PIM Education Showcase 2022

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพี…

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย เนื่องในวันรพีวิชาการ

Read more

แสดงความยินดีกับนักเรียน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25-11-2022

แสดงความยินดีกับนักเรียน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ศึกษาดูงานระบบ School Bright

25-11-2022

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ศึกษาดูงานระบบ School Bright

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับครูสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ผ่องปัญญา เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับครูวสันต์ ผ่องปัญญา เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Read more

สวนนนท์เกมส์ ครั้งที่้ 41

25-11-2022

สวนนนท์เกมส์ ครั้งที่้ 41

Read more

นักเรียนโครงสร้างบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงโครงการธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร

25-11-2022

นักเรียนโครงสร้างบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงโครงการธุรกิจสตาร์ทอัพ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม สอวน. ชีววิทยา ค่าย 2

25-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม สอวน. ชีววิทยา ค่าย 2

Read more

แจ้งวันหยุดราชการกรณีพิเศษ การประชุม APEC 2022 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

15-11-2022

แจ้งวันหยุดราชการกรณีพิเศษ การประชุม APEC 2022 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

Read more

ขอแสดงความยินดี นายศุภวิชญ์ กาลิกา ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 2

15-11-2022

ขอแสดงความยินดี นายศุภวิชญ์ กาลิกา ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 2

Read more

การประชุมต่อยอดการดำเนินงานสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่ 4

15-11-2022

การประชุมต่อยอดการดำเนินงานสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่ 4

Read more

ปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการสิชาชีพครู ปรการศึกษา 2565

15-11-2022

ปฐมนิเทศนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการสิชาชีพครู ปรการศึกษา 2565

Read more

การประกวดกระทงดอกไม้สด สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

15-11-2022

การประกวดกระทงดอกไม้สด สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

Read more

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.4-5

15-11-2022

กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงสร้างแผนการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.4-5

Read more

การแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า โดยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

15-11-2022

การแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า โดยสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Read more

ขอแสดงความยินดี นางสาวกมลวรรณ รอดเดช นักเรียนชั้น ม.5/15 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

15-11-2022

ขอแสดงความยินดี นางสาวกมลวรรณ รอดเดช นักเรียนชั้น ม.5/15 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

Read more

ปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565

15-11-2022

ปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม…

15-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสรสวนกุหลาบนนท์ วีซี

15-11-2022

ขอแสดงความยินดีกับทีมสโมสรสวนกุหลาบนนท์ วีซี

Read more

ขอแสดงความยินดี คุณครูพฤกษวรรณ แสงอุดม ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

15-11-2022

ขอแสดงความยินดี คุณครูพฤกษวรรณ แสงอุดม ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

Read more

ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโร…

15-11-2022

ขอแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

Read more

วันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรเดือนพฤศจิกายน 2565

15-11-2022

วันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรเดือนพฤศจิกายน 2565

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี…

25-10-2022

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี…

25-10-2022

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

Read more

ปิดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

24-10-2022

ปิดค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีน…

24-10-2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

Read more

อบรมแกนนำ To Be Number One รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565

20-10-2022

อบรมแกนนำ To Be Number One รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565

Read more

แสดงความยินดีกับครูฐิรชา แก้วพฤกษ์ ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2565

20-10-2022

แสดงความยินดีกับครูฐิรชา แก้วพฤกษ์ ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2565

Read more

ร่วมแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

20-10-2022

ร่วมแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ…

20-10-2022

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ประเมิณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14-10-2022

ประเมิณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14-10-2022

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

14-10-2022

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Read more

ร่วมรับฟังการนั่งพิจารณาคดีตุลาการศาลปกครองสูงสุด

14-10-2022

ร่วมรับฟังการนั่งพิจารณาคดีตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Read more

อบรมพี่เลี้ยงลูกเสืองานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

14-10-2022

อบรมพี่เลี้ยงลูกเสืองานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Micro:bit Foundation ประเทศมาเลเซีย

14-10-2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Micro:bit Foundation ประเทศมาเลเซีย

Read more

รับขวัญสู่บ้านสวนนนท์อาวุโส

14-10-2022

รับขวัญสู่บ้านสวนนนท์อาวุโส

Read more

อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

14-10-2022

อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

Read more

รองชนะเลิศอันดับ 2 ACS Football Invitation 2022

07-10-2022

รองชนะเลิศอันดับ 2 ACS Football Invitation 2022

Read more

ค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์

07-10-2022

ค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบ…

07-10-2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวีดีโอสั้น ระดับจังหวัด

07-10-2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปวีดีโอสั้น ระดับจังหวัด

Read more

ร่วมแสดงยินดี ดร.กชพรรณ บุญงามสม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี

07-10-2022

ร่วมแสดงยินดี ดร.กชพรรณ บุญงามสม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี

Read more

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

07-10-2022

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Read more

มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 65

07-10-2022

มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 65

Read more

ทีมวอลเลย์บอลรับฟังโอวาทและกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการฯ

07-10-2022

ทีมวอลเลย์บอลรับฟังโอวาทและกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการฯ

Read more

เจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพเจ้าหน้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

07-10-2022

เจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพเจ้าหน้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Read more

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของไทย

07-10-2022

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของไทย

Read more

การอบรมผู้กำกับลูกเสือในเครือสวนกุหลาบ 11 สวน

07-10-2022

การอบรมผู้กำกับลูกเสือในเครือสวนกุหลาบ 11 สวน

Read more

อบรมครูวิทยากรต้นแบบแกนนำ

07-10-2022

อบรมครูวิทยากรต้นแบบแกนนำ

Read more

กิจกรรมค่ายบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้

07-10-2022

กิจกรรมค่ายบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้

07-10-2022

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

07-10-2022

ค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

Read more

ทีมฟุตบอลรับฟังโอวาทและกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการ

07-10-2022

ทีมฟุตบอลรับฟังโอวาทและกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการ

Read more

line1

pr

 pre

954E0FCF 5B70 45EF A4B3 DAA23524F47F

526

AA650379 F459 42CD 94BC B6FB8C7C32D4

48

ITA Online 2022 

DAD2D2C1 FE11 410E AF9D 02FDF3B4CB81

 


7744 

pred


 

 B3456B41 DFE5 4D30 B4F8 D2E4479B5516 

gif 01

   

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (25/11/65)

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (25/11/65)

   - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (24/11/65) 

   - ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว (15/11/2565)

  - ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว (07/11/2565)

gif 02

 

  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

   -  ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าผลิตเสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2565                                       

2.png

            ดาวน์โหลด  บันทึกแจ้งความประสงค์ของดเรียน On Site

 sk sknw por stem hi thch

bua catt