ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

 

 surawut

 

 

 ดร. สุรวุฒิ  ยัญญลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

 

 

 siriluk

 

 sjrichai

 

 chot

 

  bunyatat

ดร. ศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มการบริหารวิชาการ

 

นายศิริชัย  พ่วงหลาย

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มการบริหารงบประมาณ
แผนงานและงานบุคคล

นาย โชติ  ฟักเขียว 

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มการบริหารทั่วไป

 

นายบุณยทัต บุญล้อม 

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

 

 sk sknw por stem hi thch

bua catt