วิสัยทัศน์ พันธกิจ

skn1

 หลักสูตรสถานศึกษา      

          หลักสูตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในกรอบระยะเวลา 5 ปี คือปีการศึกษา 2558 - 2562 ดังนี้ 
                

                                         เป็นผู้นำวิชาการ       สืบสานวัฒนธรรมสวนกุหลาบ        คุณภาพมาตรฐานสากล

                                                    บนพื้นฐานคุณธรรม       น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงและคุณภาพมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน และบุคลากรให้เป็นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรให้มีทักษะในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


เป้าประสงค์ (Goal)

       1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงที่โรงเรียนกำหนด
       2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงที่โรงเรียนกำหนด
       3. ผู้ปกครองมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง
       4. องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 sk sknw por stem hi thch

bua catt