ข่าวกิจกรรม

กำหนดการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบ All Thailand Evaluation Test
สนามสอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วัน อาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

สถานที่สอบ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 

**หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน**

 S 5808162

 sk sknw por stem hi thch

bua catt