ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ Pre SKN

 

ห้องสอบกรณีขอเลื่อนวันสอบ เป็นวันที่ 4  ธันวาคม 2562 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

(รอบเช้า) ห้องสอบประเภทโครงการพิเศษ
(รอบบ่าย) ห้องสอบประเภทห้องทั่วไป

 

pre63

 sk sknw por stem hi thch

bua catt