ข่าวกิจกรรม

skn1

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

pk

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการภาคภาษาอังกฤษนานาชาติ International Programme (IP)
โครงการภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. Science-Math (SM)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการ Mini English Program (MEP) โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
โครงการวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

 sk sknw por stem hi thch

bua catt