ข่าวประชาสัมพันธ์ สกน.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-net)
ประจำปีการศึกษา 2562 

20 11 62 2

 

 

 sk sknw por stem hi thch

bua catt