ข่าวประชาสัมพันธ์ สกน.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

 

24 12 1

 sk sknw por stem hi thch

bua catt