ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2564

skn1

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา (Pay In)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

   โครงการห้องเรียนพิเศษ   
international  year 8,9,10
MEP   ม  1-1 , 2-1,  3-1
(SM)   ม. 1-2 ,  1-3 ,   2-2 ,  2-3 ,  3-2 ,  3-3
MEP   4-1 , 5-1 , 6-1
STEM  4-2 , 5-2 , 6-2 
SM  4-3 , 5-3 , 6-3
 ห้องเรียนปกติ
 ห้องปกติทุกระดับชั้น
ม.4/13-14, 5/13-14-15-16, 6/14-15- 16
  ม. 4/15  (นิเทศ-ศิลปกรรมศาสตร์)  

 sk sknw por stem hi thch

bua catt