เอกสารงานบุคคล

งานบุคคล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 

 

 

- การบริหารงานบุคคล

- โครงการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

- คำสั่งอบรม เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

- คำสั่งอบรม เรื่อง การทำงานให้มีความสุขตามเป้าหมาย S.K.N. Sustainable Success

- โครงการกิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

- คู่มือประเมินข้าราชการครู มีวิทยฐานะ ว.21

- คู่มือประเมินวิทยฐานะ ว.21

- แบบประเมินครูผู้ช่วย

- หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

- รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

- รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 sk sknw por stem hi thch

bua catt