ข่าวประชาสัมพันธ์

pt

ผลงานทางวิชาการ คุณครูปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี สำหรับ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. นนทบุรี :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.

-  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. นนทบุรี : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.


 ผลงานทางวิชาการ คุณครูอังคณา สุวรรณพัฒน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-  การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-  การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-  การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

-  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 


 

ผลงานวิชาการ คุณครูสิรภัทร  สมอุดร

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี

 sk sknw por stem hi thch

bua catt