คุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : Desirable Characteristics 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ และภูมิใจในความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตลอดจนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

คลิกเพื่อชมการนำเสนอ บทสรุปโครงสร้างบุคลากร

Vision วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมสวนกุหลาบ

Mission : พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมารตฐานการศึกษาโดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อนวัตกรรมระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
3. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์วัฒนธรรมสวนกุหลาบวิทยาลัย


Corporate Objective : เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะตามหลักสุตรฯ มีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาครูในศตวรรณที่ 21 โดยเน้นการผลิตสื่อนวัตกรรมตามระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้
3. โครงการห้องเรียนพิเศษมีกิจกรรมโครงการที่มุ่งสู่ผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยระบบการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง


ระเบียบการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
รางวัลเกียรติยศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
โครงการห้องเรียนพิเศษจัดให้มีการสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1,3/2,3/3 ทุกคน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผลสัมฤทธิ์โครงการห้องเรียนพิเศษ
คุณสมบัตินักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
กิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรสถานศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักการ : Principles
จุดหมาย : Goals
หลักการ : สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน : Learners ‘Key Competencies
จุดหมาย : มาตรฐานการเรียนรู้ : Learning Standards
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบพัฒนาทักษะโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบพัฒนาทักษะโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บุคคลากรครูผู้สอนชาวไทย
บุคคลากรครูผู้สอนชาวต่างชาติ
สื่อและอุปกรณ์การเรียน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน(เพื่อเสริมประสบการณ์ผู้เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน(เพื่อเสริมประสบการณ์ผู้เรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค่าย คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรู้เพื่อนักเรียนโครงการพิเศษ
ความสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ความสำเร็จของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

หนังสือใหม่ห้องสมุดโครงการห้องเรียนพิเศษ

รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
e-mail : skn2543@hotmail.com : ติดต่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
skn_sp@hotmail.com : ติดต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
sknspecial2@gmail.com : ติดต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ติดตามข่าวสาร
Suankularb Wittayalai Nonthaburi School (SKN)
51/4 Tiwanon Road, Nonthaburi Bangkok 11120, Thailand

Visitors since
23 November 1999