เผยแพร่ผลงานครู

บทคัดย่อ : รายงานการพัฒนาชุดการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องโครงการหนึ่งอาชีพสู่ชุมชน วิชาหลักการบริหารงานโรงแรมเบื้อต้น (ง40294) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวจันทนา เกล้าเกษร : ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
บทคัดย่อ : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟ้า
นายวิเชียร บุญเจริญ : ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
บทคัดย่อ : รายงานการใช้ชุดการสอนอีเลคทรอนิกส์ออฟไลน์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูป รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง31101 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่3 ปีที่ 1(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
นายวิเชียร พิรุณ : ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
บทคัดย่อ : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นางอารีย์พร โสตะ : ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
บทคัดย่อ : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกปฏิบัติทักษะ รายวิชาเขียนสีลวดลายศิลป์บนผลิตภัณฑ์ 1 รหัสวิชา ศ 41218 เรื่องเขียนสีลวดลายศิลป์บนผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคต่างๆ สำหลับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 ปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นางมาลี จวงจ่าย : ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกปฏิบัติทักษะ เรื่องที่ 1 เทคนิคการเขียนสีลวดลายด้วยพู่กันพื้นฐาน
นางมาลี จวงจ่าย : ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

หน้าหลัก