ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงานและ ครูอัตราจ้าง จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ดังตำแหน่งต่อไปนั้
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
ครูอัตราจ้างภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษ มีความสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีกับชาวต่างชาติ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ เอก บรรณารักษ์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ แผนงาน มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายโปแกรม 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ พัสดุ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายโปรแกรม 1 อัตรา
ยื่นเอกสารหลักฐาน แฟ้มสะสมงาน พร้อมสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพชรสวนนนท์ 9102 ตึก 9 ชั้น 1
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2557 และปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เพลง สวนพฤกษศาสตร์ สวนนนท์
เพลง สวนนนท์แมงลัก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ประกาศรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม
โครงการภาคภาษาอังกฤษ MINI ENGLISH PROGRAM (MEP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์คำนวณ)
เงื่อนไข
๑. พิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน
๑.๑ เกรดเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๑.๒ เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๑.๓ เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
***ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันนี้ ที่ห้องวิชาการ อาคาร ๙ ชั้น ๒***
กลุ่มการบริหารวิชาการ
ใครรักแม่โปรดอ่าน โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ ๑๑” ฉบับพิเศษวันแม่แห่งชาติ “คำโกหก”
โครงการใสสะอาด พอเพียง เพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน
สวนนนท์ สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.spiritofasean.com/home.html

เล่าสู่กันฟัง
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)
มองโลกแบบวิกรม
http://www.panoramaworldwide.com/thai/tvprogramme/vikrom/index.php

20 YouTube เพลง กุหลาบคืนสวน

Visitors since (1999 - 7/01/2006 =1,690,605) 7/01/2006
หน้าหลัก