เชิญร่วมงานมุฑิตาจิตคารวะ แด่ท่านผู้อำนวยการฯ ท่านรองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมสิรินธราลัย

รายนามผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

นางสุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
นางเสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ
นายฐิตินันท์ ทองไข่มุกต์
นางอารีย์พร โสตะ
นางประนอม โกไสยกานนท์
นางศิริธร ภาสบุตร
นายเสมอ ทองดอนอ่อน
นางกาญจนา พิมมานนท์
นายพลศิลป์ หวังกิจ
นายครรชิต อมรภักดี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันเยาวชนแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


MCOT AWARD
ขณะนี้ ตัวแทนจากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบโครงการ CSR โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เข้ารอบ 14 ทีม สัปดาห์ที่ 3
ร่วมโหวต เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1X2zns8DuyGVKd9iAEgqQTJn3CRiEHzAzKMCZuU-XFqI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
คลิกเลือก MA2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

20 YouTube เพลง กุหลาบคืนสวน

Visitors since (1999 - 7/01/2006 =1,690,605) 7/01/2006
หน้าหลัก