นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (3) เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)ศึกษาต่อระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามโครงสร้างการเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศไฟล์ที่ 1

ประกาศไฟล์ที่ 2

Scroll to Top